Hey you! Ya, you! I want you to help me build Fondu’s new web-app.

Node! Backbone! Fun!

http://fondu.com/about/jobs/